ReadyPlanet.com
เบื้องต้นแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร

การอบรมเรื่อง

เบื้องต้นแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เวลา 10.00-13.30 น.

ณ ห้อง Challenger (อยู่ด้านใน Hall 1)

หลักการ และ เหตุผล
     แสงสว่างที่ดีถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คนเราสามารถมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสบายตา  อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้งานแตกต่างกัน ย่อมต้องการสภาพแสงที่แตกต่างกัน สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยจึงจัดทำคู่มือการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคารขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการส่องสว่าง โดยคำนึงถึงเกณฑ์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมการส่องสว่างที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยลักษณะต่าง ๆ

     สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเนื้อหาภายในคู่มือนี้ เพื่อที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

10.00-10.30 น. ลงทะเบียน
10.30-12.00 น.

 

แนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร

 

12.00-12.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.15-13.00 น. แนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายนอกอาคาร
13.00-13.15 น.  ตัวอย่างการออกแบบ และกรณีศึกษา
13.15-13.30 น.  (ถาม - ตอบ)

รับจำนวน  :   50 ท่าน 

ผู้เข้าอบรม :  ผู้ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ทางเทคนิคเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง


วิทยากร    :  คุณวีรพล  เอาทารย์สกุล
                   เลขาธิการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561                               

สมาชิก          1,284    บาท
บุคคลทั่วไป    1,498    บาท

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวม อาหารว่าง / วุฒิบัตร

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี  :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                   :  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

แจกฟรีหนังสือ 2 เล่ม

     

 

 

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะการชำระเงิน ส่งหลักฐานการสมัคร
1 คุณปีดิเทพ    อยุ่ยืนยง ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  
2 คุณโกสินทร์   คล่องเชิงสาน ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  
3 คุณไพสนธ์     บานเย็น    
4 คุณสมนึก       ภู่ศิริไพบูลย์ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  
5 คุณรักษพล     ภู่ประดิษฐ์ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  
6 คุณสมทรง     แสนสุข    
7 คุณจิตต์กูร     ภัทรากร    
8 คุณอภิวิชญ์    เฉลยปราชญ์    
9 คุณวิชชวิน     ภาคลักษณ์    
10 คุณภากร       วรรโณทัย    
11 คุณพงศ์ธัช     ตันสกุล    
12 คุณสมบูรณ์    เสาวณีย์วาทกุล    
13 คุณวีระชาติ    สังข์วิลัย    
14 คุณไอยพฤกษ์  ผลาเลิศ    
15 คุณวาณิช        ขนอม    
16 คุณเอกพล       สมตุลยกนก    
17 คุณชนิกา        วงศ์ไพฑูรย์    
18 คุณสุพนิฎา      แก้ววงศ์    
19 คุณอรปรียา      ปิมวงศ์    
20 คุณธนาคม       วัชธนสุวรรณ    
21 คุณศิริวัฒน์      แก้วมงคล    
22 คุณกีรติ          กลมสอาด    
23 คุณธวัลพร      เมฆสุวรรณ    
24 คุณพิพัฒน์     เชี่ยววัฒนากุล    
25 คุณวทันยา     เตวรานนท์ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  
26 คุณไตรรัตน์    วัฒนไวฑูรย์ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  


Copyright © 2016 All Rights Reserved.