Lighting pollution and Mitigation solutions

การอบรมเรื่อง

Lighting pollution and Mitigation solution

ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน พ.ศ. 2561

เวลา 09.00-16.30 น.

ณ อาคาร วสท.

หลักการ และ เหตุผล
     มลภาวะทางแสงจากการส่องสว่าง (Lighting pollution) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิต ทั้งมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ สำหรับสัตว์นั้นอาจถึงขั้นทำให้เกิดการสูญพันธุ์เนื่องจากไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ส่วนมนุษย์นั้นก็ได้รับผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ สมรรถนะการมองเห็น และการศึกษาธรรมชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือคนเมืองไม่มีโอกาสได้เห็นทางช้างเผือก

     สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จึงจัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมได้ตระหนักถึงผลของมลภาวะทางแสงจากการส่องสว่างและทราบถึงแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

 

กำหนดการ
วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.

การจำแนกประเภท และรายละเอียดของมลภาวะทางแสงจากการส่องสว่าง

[Sky glow, Obtrusive light, Glare, etc.]

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. มลภาวะทางแสงจากการส่องสว่างถนน และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
09.00 - 12.00 น.  มลภาวะทางแสงจากการส่องสว่างตัวอาคาร พื้นที่กลางแจ้ง สนามกีฬา และแนวทางแก้ไข ที่เหมาะสม
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. 

มลภาวะทางแสงจากการติดตั้งใช้งาน Electronic Advertising Boards และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

รับจำนวน  :   45 ท่าน 

ผู้เข้าอบรม :  บุคลากรที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ด้านมลภาวะทางแสงจากการส่องสว่าง ทั้งผู้ผลิตดวงโคมไฟฟ้า ผู้ออกแบบระบบการส่องสว่างนอกอาคาร    (ถนน สนามกีฬา พื้นที่กลางแจ้ง ตัวอาคาร) ผู้ออกข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค ผู้ติดตั้งระบบ และผู้ใช้งาน


วิทยากร    :  รศ. ไชยะ  แช่มช้อย
                   อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   อุปนายก สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561                               

สมาชิก          5,350    บาท
บุคคลทั่วไป    5,885    บาท

หลังวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

สมาชิก          5,885    บาท
บุคคลทั่วไป    6,420    บาท

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวมค่าเอกสาร / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / วุฒิบัตร

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี  :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                   :  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะการชำระเงิน ส่งหลักฐานการสมัคร
1 คุณนันทิยา     อุดนัน    
2 คุณอนุศักดิ์     สิลินทา    
3 คุณนพดล      น้อยวิไล ชำระเงินแล้ว  
4 คุณดนัย        ซึงรัมย์ ชำระเงินแล้ว  
5 คุณพลวุฑฒ์   โชติมณี ชำระเงินแล้ว  
6 คุณไชยยศ       โต๊ะอาด    
7 คุณพงษ์ศิริ     ดวงแสง    
8 คุณชัยวัฒน์     เทพวีระกุล    
9 คุณปิยพันธ์     ประสิทธิรัตนพร    
10 คุณพงษ์พันธ์   กอโชคชัย    
11 คุณขนิษฐ       ทองสีสังข์    
12 คุณพงศกร      ธนกิจกำธร    
13 คุณอณุเทพ     บุณยเกียรติ    
14 คุณกิตติพงศ์    บุญรัตน์    
15 คุณยอดธง       พัฒนบุญชัย    
16 คุณสยาม         นุชนารถ    
17 คุณพัชรินทร์     ศรีสุระ    
18 คุณมีเดช         แสงป้อง    
19      
20      


Copyright © 2016 All Rights Reserved.