ReadyPlanet.com
IES LM-79-08

การอบรมเรื่อง

พัฒนาการ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลทางเทคนิค

ของผลิตภัณฑ์แอลอีดี จากการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561

เวลา 09.00-16.30 น.

ณ อาคาร วสท.

หลักการ และ เหตุผล
     มาตรฐาน IES LM-79-08: Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products ได้มีการประยุกต์ใช้งานในการวัดข้อมูลทางไฟฟ้า และทางแสงของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแอลอีดี (หลอดไฟฟ้า และดวงโคมไฟฟ้า) มาตั้งแต่ต้นปี 2008 (พ.ศ. 2551) ในวงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์แอลอีดีของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการระบุให้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์แอลอีดีตามมาตรฐานฉบับนี้ด้วย เพื่อใช้ในการประเมินสมรรถนะ คุณภาพและอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา การรายงานและการนำเสนอข้อมูลผลการทดสอบของผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย มีหลายรูปแบบ ทั้งแบบย่อและแบบละเอียด มีการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ๆ ไว้ในรายงาน ที่เกิดจากข้อกำหนดตามความต้องการขององค์กร เช่น Energy Star หรือ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้งานในช่วงที่ผ่านมา เช่น IES TM-30-15: IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition ที่มีรายละเอียดมากกว่ามาตรฐาน CIE ซึ่งมีแนวโน้มในการประยุกต์ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

      ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แอลอีดีโดยตรง ทั้งผู้ผลิต ผู้ทดสอบ ผู้จำหน่าย ผู้ออกแบบตลอดจนผู้ใช้ มีความรู้เชิงลึกในการใช้งานข้อมูลทางเทคนิคจากการทดสอบตามมาตรฐานฉบับนี้ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยจึงกำหนดจัดอบรมเรื่องนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
     หลักสูตรฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบข้อมูลเชิงลึกของวิธีการและการรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08 ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประยุกต์ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

 

กำหนดการ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. รายละเอียดข้อกำหนดและกระบวนการวัดข้อมูลของมาตรฐาน IES LM-79-2008
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. การอ่าน การแปลความหมายและการประยุกต์ใช้งานข้อมูลทางด้านแสง (Photometric data) จากตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
09.00 - 12.00 น. การอ่าน การแปลความหมายและการประยุกต์ใช้งานข้อมูลทางด้านสี (Colorimetric data) จากตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.  การอ่าน การแปลความหมายและการประยุกต์ใช้งานข้อมูลทางด้านอายุใช้งาน (Lifetime data) จากตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ

รับจำนวน  :   45 ท่าน 

ผู้เข้าอบรม :  ผู้ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ LED จากข้อมูลในรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08


วิทยากร    :  รศ. ไชยะ  แช่มช้อย
                   อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   อุปนายก สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2561                               

สมาชิก          5,350    บาท
บุคคลทั่วไป    5,885    บาท

หลังวันที่ 13 มีนาคม 2561

สมาชิก          5,885    บาท
บุคคลทั่วไป    6,420    บาท

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวมค่าเอกสาร / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / วุฒิบัตร

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี  :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                   :  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะการชำระเงิน ส่งหลักฐานการสมัคร
1 คุณเฉลิมพล     ทองพุ่ม    
2 คุณนันทิยา       อุดนัน    
3 คุณสุรเดช         สันติสากลวุฒิ    
4 คุณอนุศักดิ์        สิลินทา    
5 คุณกำพล          ทรัพย์แสงอุดม ชำระเงินแล้ว  
6 คุณพิชญะ         วิเศษสุรนันท์ ชำระเงินแล้ว  
7 ดร.วุฒิชัย          เกษรปทุมานันท์ ชำระเงินแล้ว  
8 คุณศศิพงศ์        จินดาลัทธ ชำระเงินแล้ว  
9 คุณโชคดี           ชูทอง    
10 คุณการะเกด       การินดา    
11 คุณณัฐพศุตม์     ทิพรดารัตน์สิริ    
12 คุณสมิทธิ์          สิงห์น้ำ ชำระเงินแล้ว  
13 คุณไพฑูรย์        จิตต์อำไพ ชำระเงินแล้ว  
14 คุณไพบูลย์        ไตรตั้งวงศ์ ชำระเงินแล้ว  
15 คุณอธิสมัย        โสพันธ์    
16 คุณชุติมา          ชาโท ชำระเงินแล้ว  
17 คุณสุรเกียรติ      ซิ่มศิริพร ชำระเงินแล้ว  
18 คุณกีรติ             กลมสอาด    
19 คุณอณุเทพ        บุณยเกียรติ ชำระเงินแล้ว  
20 คุณปรีชา           ตันติไชยสิน    
21 คุณยอดธง         พัฒนบุญชัย    
22 คุณสยาม           นุชนารถ    
23 คุณอภิศักดิ์        สุภาภัทรานนท์    
24 คุณพัชรินทร์       ศรีสุระ    
25 คุณนพดล          น้อยวิไล ชำระเงินแล้ว  
26 คุณกิตติ            เมธาวิชาโน ชำระเงินแล้ว  
27 คุณธนภูมิ          เพริดพริ้ง    
28 คุณอรรณพ        นาคปิ่น    
29 คุณพณรัตน์        แสงจันทร์    
30 คุณพลวุฑฒ์       โชติมณี ชำระเงินแล้ว  
31 คุณไชยศ           โต๊ะอาด    
32      


Copyright © 2016 All Rights Reserved.