IES LM-79-08

การอบรมเรื่อง

พัฒนาการ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลทางเทคนิค

ของผลิตภัณฑ์แอลอีดี จากการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561

เวลา 09.00-16.30 น.

ณ อาคาร วสท.

หลักการ และ เหตุผล
     มาตรฐาน IES LM-79-08: Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products ได้มีการประยุกต์ใช้งานในการวัดข้อมูลทางไฟฟ้า และทางแสงของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแอลอีดี (หลอดไฟฟ้า และดวงโคมไฟฟ้า) มาตั้งแต่ต้นปี 2008 (พ.ศ. 2551) ในวงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์แอลอีดีของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการระบุให้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์แอลอีดีตามมาตรฐานฉบับนี้ด้วย เพื่อใช้ในการประเมินสมรรถนะ คุณภาพและอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา การรายงานและการนำเสนอข้อมูลผลการทดสอบของผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย มีหลายรูปแบบ ทั้งแบบย่อและแบบละเอียด มีการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ๆ ไว้ในรายงาน ที่เกิดจากข้อกำหนดตามความต้องการขององค์กร เช่น Energy Star หรือ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้งานในช่วงที่ผ่านมา เช่น IES TM-30-15: IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition ที่มีรายละเอียดมากกว่ามาตรฐาน CIE ซึ่งมีแนวโน้มในการประยุกต์ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

      ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แอลอีดีโดยตรง ทั้งผู้ผลิต ผู้ทดสอบ ผู้จำหน่าย ผู้ออกแบบตลอดจนผู้ใช้ มีความรู้เชิงลึกในการใช้งานข้อมูลทางเทคนิคจากการทดสอบตามมาตรฐานฉบับนี้ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยจึงกำหนดจัดอบรมเรื่องนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
     หลักสูตรฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบข้อมูลเชิงลึกของวิธีการและการรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08 ทั้งนี้เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูล แปลความหมายข้อมูล และประยุกต์ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

 

กำหนดการ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. รายละเอียดข้อกำหนดและกระบวนการวัดข้อมูลของมาตรฐาน IES LM-79-2008
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. การอ่าน การแปลความหมายและการประยุกต์ใช้งานข้อมูลทางด้านแสง (Photometric data) จากตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
09.00 - 12.00 น. การอ่าน การแปลความหมายและการประยุกต์ใช้งานข้อมูลทางด้านสี (Colorimetric data) จากตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.  การอ่าน การแปลความหมายและการประยุกต์ใช้งานข้อมูลทางด้านอายุใช้งาน (Lifetime data) จากตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ

รับจำนวน  :   45 ท่าน 

ผู้เข้าอบรม :  ผู้ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ LED จากข้อมูลในรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-79-08


วิทยากร    :  รศ. ไชยะ  แช่มช้อย
                   อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   อุปนายก สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2561                               

สมาชิก          5,350    บาท
บุคคลทั่วไป    5,885    บาท

หลังวันที่ 13 มีนาคม 2561

สมาชิก          5,885    บาท
บุคคลทั่วไป    6,420    บาท

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวมค่าเอกสาร / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / วุฒิบัตร

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี  :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                   :  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะการชำระเงิน ส่งหลักฐานการสมัคร
1 คุณเฉลิมพล     ทองพุ่ม    
2 คุณนันทิยา       อุดนัน    
3 คุณสุรเดช         สันติสากลวุฒิ    
4 คุณอนุศักดิ์        สิลินทา    


Copyright © 2016 All Rights Reserved.