ReadyPlanet.com
การเลือกใช้งาน LED Drivers
การอบรมเรื่อง
"การเลือกใช้งาน LED Drivers"
ระหว่างวันที่  3 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท.(ซ.รามคำแหง 39)

หลักการ และ เหตุผล
        ปัจจุบัน การประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์แอลอีดี (LED Products) ทั้ง มอดูล หลอดไฟ และดวงโคมไฟฟ้า (ทั้งชนิดการเปลี่ยนทดแทนของเดิม และการติดตั้งใช้งานใหม่) มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก แอลอีดีสามารถทำงานได้ในช่วงกว้าง เช่น สามารถทำงานได้ตั้งแต่กระแส 350 mA ถึง 1,000 mA ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและจุดประสงค์ในการนำไปใช้งาน
         การที่จะได้ผลิตภัณฑ์แอลอีดีคุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง และมีอายุการใช้งานยาวนานนั้น เรื่องหนึ่งที่สำคัญ คือ การเลือกใช้ Driver ที่เหมาะสมกับ LED Package or LED Module เนื่องจาก Driver มีการทำงานหลายแบบ ทั้งแบบกระแสคงตัว แบบแรงดันคงตัว หรือแบบกำลังไฟฟ้าคงตัว ซึ่งมีข้อดี และข้อด้อยที่แตกต่างกัน
         ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้งาน การออกข้อกำหนดเพื่อการจัดซื้อ และติดตั้งใช้งานระบบการส่องสว่างด้วยผลิตภัณฑ์แอลอีดี ทราบรายละเอียดเชิงลึกในเรื่องการใช้งาน LED Drivers ที่ถูกต้องและเหมาะสม  สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดอบรมเรื่องนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคของ LED Driver การดูความเหมาะสมในการเลือกใช้งานร่วมกับแพ็คเก็จแอลอีดี หรือมอดูลแอลอีดี

 

กำหนดการ
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. ข้อมูลทางเทคนิคของ LED Packages และ LED Modules
  - ข้อมูลทางเทคนิคต่าง ๆ ที่สำคัญ และจำเป็นต้องทราบ เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. ข้อมูลทางเทคนิคของ LED Drivers
  - ชนิด และ ข้อดี-ข้อด้อย ต่าง ๆ ของ LED Driver แต่ละแบบ
  - ข้อมูลทางเทคนิคต่าง ๆ ที่สำคัญ และจำเป็นต้องทราบ เพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิคของ LED Drivers
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
09.00 - 12.00 น. แนวคิดในการเลือกใช้ LED Drivers
  - ข้อกำหนดทางเทคนิคด้านไฟฟ้า และ แสง
แนวคิดในการเลือกใช้ LED Drivers
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.  ตัวอย่างตัวอย่างการออกแบบ
  - หลอดแอลอีดี ขนาดกำลังไฟฟ้าพิกัด ไม่เกิน 100 W
  - ดวงโคมไฟฟ้าแอลอีดี ขนาดกำลังไฟฟ้าพิกัด ไม่เกิน 100 W
  - ดวงโคมไฟฟ้าแอลอีดี ขนาดกำลังไฟฟ้าพิกัด เกิน 100 W (High bay, Street luminaire,   Floodlight, etc.)

*** หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมควรนำเครื่องคิดเลขมาใช้คำนวณการออกแบบในวันที่สอง ด้วย

รับจำนวน  :   45 ท่าน (เต็มแล้ว)

ผู้เข้าอบรม :  ผู้ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ทางเทคนิคเชิงลึกเกี่ยวกับการเลือกใช้ LED Drivers เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์แอลอีดี


วิทยากร    :  รศ. ไชยะ  แช่มช้อย
                   อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   อุปนายก สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560                                 

สมาชิก          5,350    บาท
บุคคลทั่วไป    5,885    บาท

หลังวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

สมาชิก          5,885    บาท
บุคคลทั่วไป    6,420    บาท

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวมค่าเอกสาร / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / วุฒิบัตร

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี  :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                   :  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะการชำระเงิน ส่งหลักฐานการสมัคร
คุณพงศกร     ธนกิจกำธร ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณมีเดช       แสงป้อง   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณพัชรินทร์   ศรีสุระ   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณไชยพัฒน์  อินทรขันตี ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณอนุศักดิ์    สิลินทา   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณจีรพล      โทนชัย   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณต่อวงศ์     ตะล่อมสิน ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณสัญชัย     มงคลสกุลกิจ   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณนำโชค     ทองเถื่อน   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10  คุณณัฐดนัย    ลิขิตกิจบวร ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11  คุณฉัตรชัย     เพ็ชรจั่น ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12  คุณประสิทธิ์   พรหมทอง ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13 คุณธนภูมิ      สุริยมงคล ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14 คุณสุริยา       โกนจนันท์ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15 คุณอัคคพล    ภูฆัง ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16 คุณณพพล     ศิริภราดร ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17 คุณทิวา         หอมยี่สุ่น ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18 คุณพรฤดี       วิรัมย์ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19 รศ.ดร.อรรถพล  เง่าพิทักษ์กุล   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20 คุณศิริชัย       แก้วมณี ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21 คุณปรีชา       ตันติไชยสิน ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22 คุณยุทธพร    ทองดี ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23 คุณสยาม      นุชนารถ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24 คุณยอดธง    พัฒนบุญชัย ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25 คุณพิชญ์กนิษฐ์   สุขภาษี ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26 คุณไตรสิทธิ์   อัครบุญญาพัฒน์ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27 คุณชลธี        นาคประเสริฐ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28 คุณณัฐพล     ชัยณรงค์ศิริพร ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29 คุณสมพร      มหิงสุพรรณ์ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30 คุณกิตติ        เมธาวิชาโน ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31 คุณศตวรรษ   ทับทิมไทร ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32 คุณธนพล      ทองปาน ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33 คุณไพบูลย์    ไตรตั้งวงศ์ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34 คุณภาสพล    หวานสูงเนิน ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35 คุณพิพัฒน์    เชี่ยววัฒนากุล   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36 คุณศตวรรษ  เพชรแขก ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37 คุณเอนก      จันทนจินดา ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38 คุณอนุพงศ์    เพชรรัตน์ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39 คุณพงษ์ศิริ    ดวงแสง   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
40 คุณชูพงษ์     แสงกระจ่าง   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
41 คุณฐิติวัฒน์    วุฒิวิริยกิจ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
42 คุณบุญชู       กัสนุกา   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
43 คุณณัฐพศุตม์  ทิพรดารัตนสิริ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
44 คุณณัฐพีรวัส   บุญจิราธัชสิริ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
45 คุณจอมทรัพย์ ตั้งจิตเพียรโชค ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์


Copyright © 2016 All Rights Reserved.