ReadyPlanet.com
ระบบควบคุมแสงสว่าง
การอบรมเรื่อง
"ระบบควบคุมแสงสว่าง"
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท.(ซ.รามคำแหง 39)

หลักการ และ เหตุผล 

     ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แอลอีดีมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีคุณภาพสีที่ดี และข้อได้เปรียบอีกประการของผลิตภัณฑ์แอลอีดีคือ สามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายในลักษณะดิจิตอล ทำให้เกิดการใช้งานแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ออกแบบจำนวนมากยังมีความสับสนในการเลือกระบบควบคุมที่เหมาะสม และยังพบปัญหาในการติดตั้งอยู่เสมอเนื่องจากการติดตั้งระบบควบคุมแสงสว่างมีความแตกต่างจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั่วไป ทำให้ไม่ได้ระบบแสงสว่างที่มีคุณภาพอย่างที่คาดหวังไว้

     ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เลือกใช้งาน ออกแบบ และติดตั้งได้อย่างเหมาะสม สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยจึงกำหนดจัดอบรมเรื่องนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบควบคุมแสงสว่าง เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของระบบควบคุม ข้อจำกัด และข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อที่จะเลือกใช้ ออกแบบ หรือติดตั้งระบบได้อย่างเหมาะสม

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. รู้จักกับระบบควบคุมแสงสว่าง ฟังก์ชันการทำงาน ประโยชน์ และเทคนิคในการควบคุมแสงสว่างจากหลอดไฟ       แต่ละชนิด
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. ระบบควบคุมแสงสว่างชนิดเครือข่าย (์Networked) อุปกรณ์ในระบบ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร (communication protocol) และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น

รับจำนวน  :   40 ท่าน

ผู้เข้าอบรม    ผู้ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมแสงสว่าง เพื่อการออกแบบ เลือกใช้ การติดตั้งและเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่น


วิทยากร    :  คุณวีรพล เอาทารย์สกุล
                    เลขาธิการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560                                 

สมาชิก          2,140   บาท
บุคคลทั่วไป    2,675    บาท

หลังวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สมาชิก          2,996    บาท
บุคคลทั่วไป    3,424    บาท

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวมค่าเอกสาร / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / วุฒิบัตร

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี  :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                   :  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะการชำระเงิน ส่งหลักฐานการสมัคร
คุณนพดล     น้อยวิไล ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
2 คุณสุริยา     รุจิกรถิรวัฒน์ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
3 คุณเอื้อพร   ภัทรเมธากุล ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
4 คุณนิรุทธ์     ปิยะกิจ ชำระเงินเรียบร้อย  
5 คุณพิพัฒน์   เชี่ยววัฒนากุล    
6 คุณณัฐดนัย  ลิขิตกิจบวร    
7 คุณอนุศักดิ์  สิลินทา    
8 คุณพงศกร  ธนกิจกำธร ชำระเงินเรียบร้อย  
9 คุณทิวาทิพย์  มากบรรจง ชำระเงินเรียบร้อย  
10 คุณจีระศักดิ์   ฤดีสายเจริญสุข ชำระเงินเรียบร้อย  
11 คุณธีรชัย     จุมพลเสถียร ชำระเงินเรียบร้อย  
12 คุณสิทธิชัย   เสวกสุริยวงศ์ ชำระเงินเรียบร้อย  
13 คุณศราวุธ     สิงห์โต ชำระเงินเรียบร้อย  
14 คุณนริศา      พงษ์ศรีเพียร    
15 คุณธนเดช    ถมประเสริฐ    
16 คุณสมทรง    แสนสุข ชำระเงินเรียบร้อย  
17 คุณอัคคพล   ภูฆัง    
18 คุณธีรพันธุ์    สายสมุทร    
19 คุณสุรเกียรติ  ซิ้มศิริพร ชำระเงินเรียบร้อย  
20 คุณพิสิฐ       เจรียงโรจน์กุล ชำระเงินเรียบร้อย  
21 คุณฉัตรไชย  เปล่งความดี    
22 คุณวิสุทธิ์     เชาว์ว่องเลิศ ชำระเงินเรียบร้อย  
23 คุณปรีชา      ตันติไชยสิน    
24 คุณยอดธง    พัฒนบุญชัย    
25 คุณสันติ       วงศ์ใหญ่ ชำระเงินเรียบร้อย  
26 ดร.บุญจง     บูรณวัฒนาโชค ชำระเงินเรียบร้อย  
27 คุณตุลย์       ปัทมปาณีวงศ์ ชำระเงินเรียบร้อย  
28 คุณพารินทร์  ทิพย์สมบัติวงศ์    
29 คุณสุวดี        ดีเติม    
30 คุณจิรกร       ขันคำ    
31 คุณอมรรัตน์   เพียรชอบ    
32 คุณวิชญะ      เพียรชอบ    
33 คุณศิริวัฒน์    หวังสุข    
34 คุณปิยะ        แสงเปล่ง    
35 คุณชุติมา     ชาโท    
36 คุณสุทธิชัย   จินตพัฒนากิจ    
37 คุณเจษฏา    อัศวเดชเมธากุล    
38 คุณสุชาติ     เทศทศพร    
39 คุณวราวุฒิ   เม่นงาม    
40 นาวาเอกพิษณุ  มงคลศิลป์    
41 คุณอัฑฒ์เมธ    อัคคะทัพพ์นารา ชำระเงินเรียบร้อย  
42 คุณกิตติ       เมธาวิชาโน ชำระเงินเรียบร้อย  
43 คุณศตวรรษ   ทับทิมไทร ชำระเงินเรียบร้อย  
44      
45      


Copyright © 2016 All Rights Reserved.