ระบบควบคุมแสงสว่าง
การอบรมเรื่อง
"ระบบควบคุมแสงสว่าง"
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท.(ซ.รามคำแหง 39)

หลักการ และ เหตุผล 

     ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แอลอีดีมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพสูง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีคุณภาพสีที่ดี และข้อได้เปรียบอีกประการของผลิตภัณฑ์แอลอีดีคือ สามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายในลักษณะดิจิตอล ทำให้เกิดการใช้งานแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ออกแบบจำนวนมากยังมีความสับสนในการเลือกระบบควบคุมที่เหมาะสม และยังพบปัญหาในการติดตั้งอยู่เสมอเนื่องจากการติดตั้งระบบควบคุมแสงสว่างมีความแตกต่างจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั่วไป ทำให้ไม่ได้ระบบแสงสว่างที่มีคุณภาพอย่างที่คาดหวังไว้

     ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เลือกใช้งาน ออกแบบ และติดตั้งได้อย่างเหมาะสม สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยจึงกำหนดจัดอบรมเรื่องนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบควบคุมแสงสว่าง เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของระบบควบคุม ข้อจำกัด และข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อที่จะเลือกใช้ ออกแบบ หรือติดตั้งระบบได้อย่างเหมาะสม

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. รู้จักกับระบบควบคุมแสงสว่าง ฟังก์ชันการทำงาน ประโยชน์ และเทคนิคในการควบคุมแสงสว่างจากหลอดไฟ       แต่ละชนิด
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. ระบบควบคุมแสงสว่างชนิดเครือข่าย (์Networked) อุปกรณ์ในระบบ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร (communication protocol) และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น

รับจำนวน  :   40 ท่าน

ผู้เข้าอบรม    ผู้ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมแสงสว่าง เพื่อการออกแบบ เลือกใช้ การติดตั้งและเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่น


วิทยากร    :  คุณวีรพล เอาทารย์สกุล
                    เลขาธิการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560                                 

สมาชิก          2,140   บาท
บุคคลทั่วไป    2,675    บาท

หลังวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สมาชิก          2,996    บาท
บุคคลทั่วไป    3,424    บาท

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวมค่าเอกสาร / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / วุฒิบัตร

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี  :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                   :  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะการชำระเงิน ส่งหลักฐานการสมัคร
คุณนพดล     น้อยวิไล ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
2 คุณสุริยา     รุจิกรถิรวัฒน์ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
3 คุณเอื้อพร   ภัทรเมธากุล   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
4      
5      


Copyright © 2016 All Rights Reserved.