แนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร รุ่น2
การอบรมเรื่อง
"แนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร รุ่น2"
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.30 - 14.45 น.
ณ ห้อง Jupiter 10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

หลักการ และ เหตุผล
       แสงสว่างที่ดีถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คนเราสามารถมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสบายตาอย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งมีการใช้งานแตกต่างกันย่อมต้องการสภาพแสงที่แตกต่างกัน สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จึงจัดทำคู่มือการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคารชึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการส่องสว่าง โดยคำนึงถึงเกณฑ์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมการส่องสว่างที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยลักษณะต่างๆ โดยคู่มือนี้จะใช้ทดแทนเอกสารเดิมคือ TIEA-GD 002 "ข้อแนะนะการส่องสว่างสำหรับห้องที่มีจอคอมพิวเตอร์" และTIEA-GD 004 "ข้อแนะนำระดับความส่องสว่างภายในอาคารของประเทศไย"

      สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเนื้อหาภายในคู่มือนี้เพื่อที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร ด้านเทคนิคและหลักเกณฑ์ต่างๆ

 

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 - 11.45 น. แนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคารและเกณฑ์ต่าง ๆ
11.45 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น.

สาธิตวีธีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

-กรณีศึกษา

-(ถาม-ตอบ)

รับจำนวน  :   50 ท่าน


วิทยากร    :   คุณวีรพล  เอาทารย์สกุล
                    เลขาธิการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 

สมาชิก          800   บาท
บุคคลทั่วไป  1,000  บาท

หมายเหตุ  ได้รับหนังสือคู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร ราคา 500 บาท จำนวน 1 เล่ม ฟรี

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวมค่าเอกสาร / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / วุฒิบัตร

 

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี  :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                   :  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

 

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะการชำระเงิน ส่งหลักฐานการสมัคร
1 คุณธีรชัย      จุมพลเสถียร   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณอนุศักดิ์   สิลินทา   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณจีรพล      โทนชัย   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณศฤงคาร   สติภา   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณอโนทัย   เพิ่มพูล   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณรมาตรี    เฟื่องชื่น   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณโบราณี   ธนโกเศศ   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณรสสุคนธ์ แดงโชติ   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณวัชรากร  แสงรุ่งโรจนชัย   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10  คุณสริตา     นิรัติศัยสกุล     ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11  คุณณัฏฐนิช  ผูกกะเวส   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12  คุณวสันต์     ถมยาแก้ว   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13  คุณวิจักษ์     พิรักษา    ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14 คุณกิตติธัช   สาลีวงศ์    ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15 คุณนพดล    ปั้นน่วม   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16 คุณกานต์พิชญา  ชินวงษ์พรม   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17 คุณวิไลลักษณ์    แจ่มฟ้า   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18 คุณกำธร      อมรกิจโสภณ   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19 คุณภุชงค์     มโนธรรม   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20 คุณสนั่น      จูมพะลา   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21 คุณมุฑิตา    แก้วเชียว   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22 คุณลีนวัฒน์  โชติโรจนอนันต์   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23 คุณธนภูมิ     สุริยมงคล ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24 คุณธนนริศร์  พิสิทธิ์ธนโชติ   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25 คุณกานต์พนธ์  สุวรรณศิลป์   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26 คุณณัชปภา   ปิยสิรานนท์   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27 คุณเปมิกา     ลาภอนันต์นพคุณ   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28 คุณปริญญา   ประโยค ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29 คุณวิทูร        ขอมเมืองปัก ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30 คุณบัณฑิต    แซ่โง้ว   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31 คุณสำรวย     ไสยศาสตร์ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
32 คุณธีรชัย       ต้นวงศ์ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
33 คุณธิติเกียรติกาญจน์   วุฒิเสลา   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
34 คุณปวิช         สกลวัชรหิรัญ   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
35 คุณศิริชัย       แก้วมณี ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
36 คุณสุกิจ         อินเสือสีห์   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
37 คุณณภัทร      จันทรัตน์   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
38 คุณวุฒิเลิศ     มณีจันทร์   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
39 คุณสราวัล      เป็นสุข ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์


Copyright © 2016 All Rights Reserved.