ReadyPlanet.com
ข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องรู้ของผลิตภัณฑ์แอลอีดี Power factor and harmonics
การอบรมเรื่อง
"ข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องรู้ของผลิตภัณฑ์แอลอีดี"

ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท.(ซ.รามคำแหง 39)

หลักการ และ เหตุผล

          ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์แอลอีดี (LED Product) สา เร็จรูป ทั้งหลอดไฟ และดวงโคมไฟฟ้า วางจา หน่ายในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์เล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและคุณภาพทางด้านแสงสูงมาก และมีข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะตัวมาก ดว้ย เช่น Power factor and harmonics, light flickering, Surgeprotection, Blue light hazard, etc. ซึ่งผู้จำหน่าย วิศวกรโครงการ ตลอดจนผบู้ริโภคทั่วไปอาจไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้กับข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้ อาจทำให้เกิดปัญหาทางด้านการสื่อสารข้อมูล การออกข้อกำหนด  ตลอดจนการใช้งานอย่างถูกต้อง ดังนั้น สมาคมไฟฟ้าไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดอบรมเรื่องนี้ ข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องรู้ของผลิตภัณฑ์แอลอีดี

วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์แอลอีดี (LED Product) ในเชิงลึกที่สามารถ เลือกใช้งานร่วมกับแพ็คเก็จแอลอีดี ต้องเหมาะสมตามที่คาดหวัง

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.

ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะตัวด้าน Power factor and harmonics

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.

ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะตัวด้าน Light flickering

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
09.00 - 12.00 น. ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะตัวด้าน Surge protection
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.  ข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะตัวด้าน Blue light hazard

รับจำนวน  :   60 ท่าน (เหลืออีก 3 ท่าน)

ผู้เข้าอบรม :  ผู้ที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ทางเทคนิคเฉพาะตัวเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอลอีดี


วิทยากร    :  รศ. ไชยะ  แช่มช้อย
                   อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   อุปนายก สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

สมาชิก          5,350    บาท
บุคคลทั่วไป    5,885    บาท

หลังวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

สมาชิก         5,885     บาท
บุคคลทั่วไป   6,420     บาท

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวมค่าเอกสาร / อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / วุฒิบัตร

 

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                  : ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะการชำระเงิน ส่งหลักฐานการสมัคร
คุณพงศกร     ธนกิจกำธร   ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณมีเดช        แสงป้อง   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณพัชรินทร์   ศรีสุระ   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณอนุศักดิ์     สิลินทา   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณจีรพล       โทนชัย   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณศราวุธ       สิงห์โต   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณสันติภพ     จันทร์บุญนะ   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณเฉลิมพล    ทองพุ่ม   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
คุณต่อวงศ์      ตะล่อมสิน ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
10  คุณณัฐดนัย     ลิขิตกิจบวร ชำระเงินเรียบร้อย    ส่งหลักฐานทางอีเมล์
11  คุณอุกฤษฎ์     ญาณโกมุท ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
12 คุณธนภูมิ       สุริยมงคล   ชำระเงินเรียบร้อย   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
13 คุณอภิชาต     แสงสว่าง ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
14 คุณธวัญญู      เครื่องกัน ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
15 คุณศุภกฤษ์    ชูเรือง ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
16 คุณทิวา         หอมยี่สุ่น ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
17 รศ.ดร.อรรถพล  เง่าพิทักษกุล   ส่งหลักฐานทางอีเมล์
18 คุณศิริชัย       แก้วมณี ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
19 คุณคฑาวุฒ    ปุริเกษม ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
20 คุณมงคล       จอมคำสิงห์ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
21 คุณปรเมษฐ์    จิระดำรง ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
22 คุณเอื้อพร      ภัทรเมธากุล ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
23 คุณกิตติ         เมธาวิชาโน ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
24 คุณศตวรรษ    ทับทิมไทร ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
25 คุณพิพัฒน์      เชี่ยววัฒนากุล ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
26 คุณศตวรรษ    เพชรแขก ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
27 คุณปิยะ          ชื่นชม ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
28 คุณสุวัฒน์       หัตถการุณย์ ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
29 คุณนพดล       น้อยวิไล ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
30 คุณบุญชู         กัสนุกา ชำระเงินเรียบร้อย ส่งหลักฐานทางอีเมล์
31 คุณเกียรติศักดิ์  เครือม่วง    
32 คุณณัฐพศุตม์    ทิพรดารัตนสิริ    
33 คุณวัฒนวุฒิ      กิ่งบุตรโคตร    
34 คุณพุทธพร       สุทธิพงศ์ ชำระเงินเรียบร้อย  
35 คุณอัตวานนท์    จิ๋วให้พร ชำระเงินเรียบร้อย  
36 คุณอธิสมัย       โสพันธ์    
37 พ.อ.ท.พละศักดิ์ คามะตะศิลา    
38 คุณโยธิน         ทองงาม    
39 คุณเจตน์         มังกรอัศวกุล    
40 นาวาเอกพิษณุ   มงคลศิลป์ ชำระเงินเรียบร้อย  
41 คุณวิภารัตน์      ทองสุขา    
42 คุณภาสพล       หวานสูงเนิน    
43 คุณฐิติวัฒน์       วุฒิวิริยกิจ ชำระเงินเรียบร้อย  
44 คุณวัฒนศักดิ์     สุนทรารักษ์    
45 คุณพงศกร        สุทธิตระกูลพร ชำระเงินเรียบร้อย  
46 คุณพลวุฆฒ์      โชติมณี    
47 คุณชัยวัฒน์       เทพวีระกุล    
48 คุณนันทิยา        อุดนัน    
49 คุณณรงค์เดช     โพธิ์มล    
50 คุณพงษ์ศิริ        ดวงแสง    
51 คุณสุวิทย์          มวลปาก    
52 ุคุณศุภกฤต        ธรรมอำนวยสุข    
53 คุณสาทิตย์        อินต๊ะ ชำระเงินเรียบร้อย  
54 คุณปิยะ            แสงเปล่ง ชำระเงินเรียบร้อย  
55 คุณสมสิทธิ์       ทัศสุริยวงศ์    
56 บจก. ฉื่อ จิ้น ฮั้ว    
57 คุณอำนวย        พูลทรัพย์    


Copyright © 2016 All Rights Reserved.