การใช้ซอฟต์แวร์คำนวณแสงสว่าง DIALux

การอบรมเรื่อง

การใช้ซอฟต์แวร์คำนวณแสงสว่าง DIALux

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อโศก)

หลักการ และ เหตุผล

แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณ ปัจจุบันมนุษย์ได้คิดค้นประดิษฐ์แหล่งกำเนิดแสงเพื่อใช้ทดแทนแสงธรรมชาติ มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง (จนบางครั้งเกินความจำเป็น) อย่างไรก็ตาม การใช้แสงสว่างที่ดีต้องทำให้เกิดการมองเห็นที่ชัดเจน สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการส่องสว่างที่ดี ผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแสงและสามารถออกแบบให้มีคุณภาพเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณ (เช่น ระดับความสว่าง) และเชิงคุณภาพ (เช่น ความสวยงาม) ส่วนผู้ใช้งานต้องตระหนักถึงความสำคัญ เลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

ดังนั้น สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม “Lighting Awareness” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของแสงสว่าง และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้แสงสว่าง รวมทั้งการออกแบบอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ระบบการส่องสว่างที่มีคุณภาพ

 

กำหนดการ
วันศุกร์ที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.30-12.00 น.

การอ่านข้อมูลการกระจายแสง

วิธีการใช้ซอฟต์แวร์ในการคำนวณแสงสว่าง (step-by-step)

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.

การอ่านค่า/ตีความผลการคำนวณ

16.00-16.30 น.  (ถาม - ตอบ)

รับจำนวน  :   50 ท่าน 


วิทยากร    :  คุณวีรพล  เอาทารย์สกุล
                   เลขาธิการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561                               

สมาชิก          2,140    บาท
บุคคลทั่วไป    2,675    บาท

ถ้าสมัครเข้ารับอบรม 6 รายกาาร ราคารวมทั้งหมดตามแพ็คเก็ต 10,700 บาท (จากการปกติ 12,500 บาท)

ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดมาเอง

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวม อาหารว่าง / วุฒิบัตร

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี  :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                   :  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

 

     

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะการชำระเงิน ส่งหลักฐานการสมัคร
1 คุณสมนึก   ภู่ศิริไพบูลย์    
2 คุณเอกพล  สมดุลยกนก    
3 คุณชนิกา    วงศ์ไพฑูรย์    
4 คุณเบญจวรรณ จิตร์แจ้ง    
5 คุณธนาคม   วังธนสุวรรณ    
6 คุณศิริวัฒน์   แก้วมงคล    
7 คุณศิลปชัย  คงกระพันธ์    
8 คุณนิวัตต์  วิสัยเกษม    
9 คุณวิโรจน์  เหมพิทักษ์    
10 คุณรุ่งโรจน์  ปิยะพงศธร    
11 คุณชาติ  พาพรมราช    
12      


Copyright © 2016 All Rights Reserved.