ReadyPlanet.com
เจาะลึกการออกแบบการส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร

การอบรมเรื่อง

เจาะลึกการออกแบบการส่องสว่างภายในและภายนอกอาคาร

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

 ณ ชั้น 26 บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักการ และ เหตุผล

แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณ ปัจจุบันมนุษย์ได้คิดค้นประดิษฐ์แหล่งกำเนิดแสงเพื่อใช้ทดแทนแสงธรรมชาติ มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง (จนบางครั้งเกินความจำเป็น) อย่างไรก็ตาม การใช้แสงสว่างที่ดีต้องทำให้เกิดการมองเห็นที่ชัดเจน สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการส่องสว่างที่ดี ผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแสงและสามารถออกแบบให้มีคุณภาพเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณ (เช่น ระดับความสว่าง) และเชิงคุณภาพ (เช่น ความสวยงาม) ส่วนผู้ใช้งานต้องตระหนักถึงความสำคัญ เลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

ดังนั้น สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม “Lighting Awareness” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของแสงสว่าง และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้แสงสว่าง รวมทั้งการออกแบบอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ระบบการส่องสว่างที่มีคุณภาพ

 

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.30-12.00 น.

แนวทางการออกแบบการส่องสว่างทั้งภายในและภายนอก

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.

เกณฑ์คุณภาพ

ตัวอย่างและการคำนวณ

16.00-16.30 น.  (ถาม - ตอบ)

รับจำนวน  :   50 ท่าน 


วิทยากร    :  คุณวีรพล  เอาทารย์สกุล
                   เลขาธิการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน

สมาชิก          2,675    บาท
บุคคลทั่วไป    3,210    บาท

ถ้าสมัครเข้ารับอบรม 6 รายกาาร ราคารวมทั้งหมดตามแพ็คเก็ต 10,700 บาท (จากการปกติ 13,375 บาท) ภายในเดือนมิถุนายน

ถ้าสมัครเข้ารับอบรม 6 รายกาาร ราคารวมทั้งหมดตามแพ็คเก็ต 13,375 บาท (จากการปกติ 16,585 บาท) หลังเดือนกรกฎาคม

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวม อาหารว่าง / วุฒิบัตร

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี  :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                   :  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

 

     

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะการชำระเงิน ส่งหลักฐานการสมัคร
1 คุณสมนึก  ภู่ศิริไพบูลย์ ยกเลิก  
2 คุณเอกพล  สมดุลยกนก ชำระเงินเรียบร้อย  
3 คุณชนิกา   วงศ์ไพฑูรย์ ชำระเงินเรียบร้อย  
4 คุณเบญจวรรณ  จิตร์แจ้ง ชำระเงินเรียบร้อย  
5 คุณสุพนิฎา  แก้ววงศ์ ชำระเงินเรียบร้อย  
6 คุณธนาคม   วังธนสุวรรณ ชำระเงินเรียบร้อย  
7 คุณอรปรียา  ปิมวงศ์ ชำระเงินเรียบร้อย  
8 คุณศิริวัฒน์   แก้วมงคล ชำระเงินเรียบร้อย  
9 คุณอำนาจ  นุทธาเนตร ชำระเงินเรียบร้อย  
10 คุณชาติชาย  ชัยเสรี ชำระเงินเรียบร้อย  
11 คุณนิวัตต์  วัสัยเกษม ชำระเงินเรียบร้อย  
12 คุณวธันญู  ดุกสุกแก้ว ชำระเงินเรียบร้อย  
13 คุณธนกฤต  ช่างล้อ ชำระเงินเรียบร้อย  
14 คุณศุภรัตน์  ยศกิจ ชำระเงินเรียบร้อย  
15 คุณเพชรรัตน์  ตั้งวิรุฬห์ ชำระเงินเรียบร้อย  
16 คุณณปภัช  เกิดใหม่ ชำระเงินเรียบร้อย  
17 คุณรุ่งโรจน์  ปิยะพงศธร    
18 คุณชาติ  พาพรมราช    
19 คุณปรีชา  ตันติไชยสิน    
20 คุณยอดธง  พัฒนบุญชัย    
21 คุณชุติพันธ์  สระทองยอด    
22 คุณสุนิสา    ขุนทอง ชำระเงินเรียบร้อย  
23 คุณณัฐวุฒิ  สุ่มเจริญ ชำระเงินเรียบร้อย  
24 คุณเรืองสิทธิ์  นิลกำแหง ชำระเงินเรียบร้อย  
25 คุณณัฐภูมิ   จันทร์พรม ยกเลิก  
26 คุณทวีศักดิ์  จิระกุล    
27 คุณนครินทร์  ศุกระมงคล    
28 คุณธนาธิป    แทนสวัสดิ์    
29 คุณอนันต์     วัชรพงษ์วินิจ    
30 คุณณรงค์เดช     กิ่งโสดา    
31 คุณสามารถ       เดชอภิรัตน์    
32 คุณกานต์นิธิ      หิรัญกุล    
33 คุณอนุทิศ  ธนาประเสริฐทรง    
34 คุณยุทธจักร  จิตนิยม    
35 คุณอนุสรณ์  สีหราช    
36 คุณทวีศักดิ์  เปียทอง ชำระเงินเรียบร้อย  
37 คุณธนากร  หล้าสวย ชำระเงินเรียบร้อย  
38 คุณสุทัศน์  กล่อมจิตร    
39 ผศ.ดร.สำเริง  ฮินท่าไม้    
40 คุณปรากฤต  เหลี่ยงประดิษฐ์    
41 คุณพงษ์พิชญ์  จงศุภางครัตน ชำระเงินเรียบร้อย  
42 คุณคำพา  เยาวะศรี ชำระเงินเรียบร้อย  
43 คุณไตรสิทธิ์  อัครบุญญาพัฒน์ ชำระเงินเรียบร้อย  
44 คุณวรเวทย์  เลิศทนงเดช ชำระเงินเรียบร้อย  
45 คุณนวธิดา  สุชาติพงศ์ ชำระเงินเรียบร้อย  
46 คุณศักกร วรรณวิจิตร์ ชำระเงินเรียบร้อย  
47 คุณพรเทพ  สุรเลิศกุล    
48 คุณญาณี ดิษฐกระจัน    
49 คุณพงศ์ระพี  กุลอนุสถาพร    


Copyright © 2016 All Rights Reserved.