ReadyPlanet.com
เทคโนโลยี LED

การอบรมเรื่อง

เทคโนโลยี LED

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น.

 ณ อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (วงเวียนใหญ่)

หลักการ และ เหตุผล

แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณ ปัจจุบันมนุษย์ได้คิดค้นประดิษฐ์แหล่งกำเนิดแสงเพื่อใช้ทดแทนแสงธรรมชาติ มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง (จนบางครั้งเกินความจำเป็น) อย่างไรก็ตาม การใช้แสงสว่างที่ดีต้องทำให้เกิดการมองเห็นที่ชัดเจน สร้างบรรยากาศที่เหมาะสม และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการส่องสว่างที่ดี ผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแสงและสามารถออกแบบให้มีคุณภาพเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณ (เช่น ระดับความสว่าง) และเชิงคุณภาพ (เช่น ความสวยงาม) ส่วนผู้ใช้งานต้องตระหนักถึงความสำคัญ เลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

ดังนั้น สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรม “Lighting Awareness” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของแสงสว่าง และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้แสงสว่าง รวมทั้งการออกแบบอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ระบบการส่องสว่างที่มีคุณภาพ

 

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.30-12.00 น.

เทคโนโลยี LED

คุณสมบัติที่สำคัญของแสง

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.

ส่วนประกอบในระบบ LED

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะของระบบ LED

16.00-16.30 น.  (ถาม - ตอบ)

รับจำนวน  :   50 ท่าน 


วิทยากร    :  คุณวีรพล  เอาทารย์สกุล
                   เลขาธิการ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน

สมาชิก          2,675    บาท
บุคคลทั่วไป    3,210    บาท

ถ้าสมัครเข้ารับอบรม 6 รายกาาร ราคารวมทั้งหมดตามแพ็คเก็ต 10,700 บาท (จากการปกติ 13,375 บาท) ภายในเดือนมิถุนายน

ถ้าสมัครเข้ารับอบรม 6 รายกาาร ราคารวมทั้งหมดตามแพ็คเก็ต 13,375 บาท (จากการปกติ 16,585 บาท) หลังเดือนกรกฎาคม

• ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ TIEA ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
• ราคานี้รวม อาหารว่าง / วุฒิบัตร

การชำระเงิน

เงินสด : ชำระที่ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

เช็ค  :  สั่งจ่ายในนาม " สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย "

โอนเข้าบัญชี  :  ธนาคารกรุงไทย / ออมทรัพย์ สาขา การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่บัญชี 092-1-06644-9

                   :  ธนาคารธนชาต / ออมทรัพย์ สาขา สำนักชิดลม เลขที่บัญชี 001-2-08323-0

 

     

รายละเอียด และใบสมัคร

 

 
 

 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานะการชำระเงิน ส่งหลักฐานการสมัคร
1 คุณสมนึก   ภู่ศิริไพบูลย์ ยกเลิก  
2 คุณเดชา    ศิริประเสริฐกุล    
3 คุณเอกสิทธิ์ รักษากุลเกียรติ    
4 คุณเอกพล   สมดุลยนก    
5 คุณชนิกา     วงศ์ไพฑูรย์    
6 คุณศิริวัฒน์   แก้วมงคล    
7 คุณอนุพงษ์  ศรีรักษา    
8 คุณปรีชา  ตันติไชยสิน    
9 คุณยอดธง  พัฒนบุญชัย    
10 คุณชุติพันธ์  สระทองยอด    
11 คุณสุนิสา  ขุนทอง ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  
12 คุณเรืองสิทธิ์  นิลกำแหง ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  
13 คุณนครินทร์ ศุกระมงคล    
14 คุณธนาธิป แทนสวัสดิ์    
15 คุณอนันต์  วัชรพงษ์วินิจ    
16 คุณสุทัศน์  กล่อมจิตร    
17 คุณคำพา  เยาวะศรี ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  
18 คุณวิโรจน์ คนัมพรพันธ์    
19 คุณไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  
20 คุณญาณี ดิษฐกระจัน    
21 คุณพงศ์ระพี กุลอนุสถาพร    
       


Copyright © 2016 All Rights Reserved.